محصولات

مدارهای مجتمع (IC ها)مدارهای مجتمع (IC ها) items:514,882

مقاومتمقاومت items:819,250

خازنخازن items:820,395

کریستال، نوسان، رسنترسکریستال، نوسان، رسنترس items:443,199

گسسته Semiconductor محصولاتگسسته Semiconductor محصولات items:165,373

فروش داغفروش داغ items:72,221

ترانسفورماتورترانسفورماتور items:12,683

ابزارهایابزارهای items:104,951

تست و اندازه گیریتست و اندازه گیری items:13,662

نوار، چسب، موادنوار، چسب، مواد items:27,422

کلیدکلید items:280,979

استاتیک کنترل، ESD، Clean محصولات اتاقاستاتیک کنترل، ESD، Clean محصولات اتاق items:5,643

لحیم کاری، باز شدن لحیم، محصولات دوباره کاریلحیم کاری، باز شدن لحیم، محصولات دوباره کاری items:6,006

سنسور، مبدلسنسور، مبدل items:103,619

RF / IF و RFIDRF / IF و RFID items:56,798

رلهرله items:36,282

نمونه سازی، ساخت محصولاتنمونه سازی، ساخت محصولات items:2,072

لوازم برق - داخلی / خارجی (خارج از هیئت مدیره)لوازم برق - داخلی / خارجی (خارج از هیئت مدیره) items:80,482

لوازم برق - انجمن کوهلوازم برق - انجمن کوه items:247,374

پتانسیومتر، مقاومتهای متغیرپتانسیومتر، مقاومتهای متغیر items:22,558

نورینوری items:141,303

بازرسی نوری تجهیزاتبازرسی نوری تجهیزات items:850

راه حل های شبکهراه حل های شبکه items:8,892

موتورهای آسنکرون، مارپیچ، انجمن درایور / ماژولموتورهای آسنکرون، مارپیچ، انجمن درایور / ماژول items:9,943

کارت های حافظه، ماژولکارت های حافظه، ماژول items:8,006

ساز / تبادل نظر، آموزشیساز / تبادل نظر، آموزشی items:2,048

مغناطیس - ترانسفورماتور، سلف قطعاتمغناطیس - ترانسفورماتور، سلف قطعات items:4,838

حفاظت خط، توزیع، پشتیبان گیریحفاظت خط، توزیع، پشتیبان گیری items:3,362

کیتکیت items:3,137

مقرهمقره items:17,732

کنترل صنعتیکنترل صنعتی items:38,542

سلف، کویل، چوکسلف، کویل، چوک items:98,562

سخت افزار، بست، لوازم جانبیسخت افزار، بست، لوازم جانبی items:32,599

فیلترها برای تصفیه آبفیلترها برای تصفیه آب items:23,693

طرفداران، مدیریت حرارتیطرفداران، مدیریت حرارتی items:137,883

کامپیوترهای تعبیه شدهکامپیوترهای تعبیه شده items:2,119

انجمن توسعه، کیت، برنامه نویسانانجمن توسعه، کیت، برنامه نویسان items:39,586

اتصالات، اتصالاتاتصالات، اتصالات items:2,232,966

کامپیوترها، دفتر - قطعات، لوازم جانبیکامپیوترها، دفتر - قطعات، لوازم جانبی items:5,144

حفاظت از مدارحفاظت از مدار items:170,407

کابل ها، سیم - مدیریتکابل ها، سیم - مدیریت items:49,987

کابل ها، سیمکابل ها، سیم items:54,306

مجامع کابلمجامع کابل items:189,461

جعبه، اسوار، قفسهجعبه، اسوار، قفسه items:26,528

محصولات باتریمحصولات باتری items:5,751

محصولات صوتیمحصولات صوتی items:5,827