100+ تولید کننده برتر مشهور جهانی ، بیش از 15 میلیون موجودی