ما در حال تهیه سختی برای یافتن ، طولانی مدت زمان طولانی ، پایان عمر (EOL) و قطعات الکترونیکی منسوخ ه